Монографічні видання

МАТЕРІАЛИ АРХЕОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ НИЖНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПОТРУБІЖЖЯ В 2017 РОЦІ

У виданні представлено матеріали археологічної розвідки, проведеної експедицією Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» на території нижнього та середнього Потрубіжжя в 2017 році. Основні дослідження проведені поблизу м. Переяслав, сс. Дівички та Вовчків Переяслав-Хмельницького району Київської області. В результаті виявлено чотири нові раніше не відомі пам’ятки археології (серед них трипільське поселення «Карань»). Старожитності знайдені під час досліджень 2017 р. поповнили археологічну збірку НІЕЗ «Переяслав».

КРОПИВНЯНЩИНА У КОЗАЦЬКУ ДОБУ

Монографію присвячено комплексному дослідженню проблеми трансформації одного із полків Української козацької держави — Кропивнянського полку. Розглянуто процес його становлення та функціонування, відтворено військово-політичну та соціальну-економічну еволюцію полку (сотні), здійснений аналіз природно-географічних та соціально-економічних умов утворення полку,показана роль полкової старшини в історії України серидини ХVII ст. На основі матеріалів археологічних досліджень та архівних розвідок доведено заселення території сучасного с. Кропивна з часів Київської Русі.

ВИЙШЛА ДРУКОМ КНИГА «ЗМІЙОВІ» ВАЛИ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»

У монографії опубліковано результати дослідження переяславських «змійових» валів. Книга має три розділи. У першому поданий історіографічний огляд та розглянуто історію дослідження споруд. У другому зроблено спробу визначити просторові характеристики валів, відтворити їх конфігурацію та охарактеризувати стан збереження. Автором використано як матеріли попередніх досліджень, так і результати власних розвідок. Останній розділ присвячений питанням часу створення та функціонального призначення валів.

ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Вийшла друком монографія Олександра Юрченка (1979-2019)  "Дослідження археологічних пам’яток Переяславщини: історіографія (ХІХ – початок ХХІ ст.)"

ПЕРЕЯСЛАВЦІ КНЯЖОЇ ДОБИ: ІСТОРИКО-ІСТОРІОГРАФІЧНІ ПОРТРЕТИ

 

У монографії висвітлено життєві шляхи та долі десяти історичних осіб ХІ–ХІІ ст., чиє життя було пов’язане з містом Переяславлем Руським. Автори спробували намалювати історико-історіографічні портрети цих людей, серед яких є сім переяславських князів, а також одна донька, один зять та один боярин переяславського князя.

ПОСТАТЬ МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОШТОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

У виданні проаналізовано життя та діяльність корифея музейної справи М. І. Сікорського на матеріалах з особистого архіву (листи, листівки, телеграми), який знаходиться у фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав». Доведено їх значущість, надано оцінку постаті Михайла Сікорського в розвитку музейної справи на теренах України, висвітлено окремі сторінки його життєвого та творчого шляху. Праця буде корисною науковцям, історикам, етнографам, музеєзнавцям, краєзнавцям, українознавцям, освітянам та усім, хто цікавиться життям і буттям видатних діячів України. 

ВИЙШЛА ДРУКОМ МОНОГРАФІЯ ВІКТОРА ТКАЧЕНКА «ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО ПИСАНКАРСТВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ І ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ЗРІЗ)

У монографії прослідковано та проаналізовано історіознавчо-джерелознавчі матеріали кінця ХІХ – початку ХХІ ст. з розвитку та побутування писанкарства, використання писанки в обрядово-звичаєвій культурі українців упродовж ХІ–ХХІ ст., освіті тощо. На основі широкого кола джерел простежено процес нагромадження та поширення знань про писанкарство у міжкультурному часопросторі.

КОРОТКИЙ НАРИС ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВА

 

У монографії висвітлено основні історичні етапи розвитку міста Переяслава з Х ст. по ХХІ ст. Розділами нарисів – «Переяславль Руський», «Місто козацької доби», «Повітовий центр Малоросії», «Переяслав у новітній час» – охоплено найважливіші віхи у житті міста, від найдавніших часів до сьогодення.У монографії висвітлено основні історичні етапи розвитку міста Переяслава з Х ст. по ХХІ ст. Розділами нарисів – «Переяславль Руський», «Місто козацької доби», «Повітовий центр Малоросії», «Переяслав у новітній час» – охоплено найважливіші віхи у житті міста, від найдавніших часів до сьогодення.Книга розрахована на істориків, краєзнавців, викладачів та студентів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

НАРОДНА АРХІТЕКТУРА СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

Пропонований етнологічний словник охоплює лексику, пов’язану з традиційною будівельною культурою Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – ХХ ст., відбиває регіо-нальні особливості та локальні відмінності термінології традиційного будівництва, фіксує назви етапів, технологій, способів будівництва та конструктивні елементи народного будівництва. заповідника «Переяслав» (протокол №3 від 4.09.2018 р.) Довгань С. О., Поволоцька Л.О. Народна архітектура Середньої Наддніпрянщини / Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». – Київ, 2018. – 143 с. У словнику читач знайде цікавий етнологічний матеріал з питань термінології народної архітектури Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – ХХ ст. Видання доповнено картами, схемами та ілюстраціями.

АРХЕОЛОГІЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОМУ ЗАПОВІДНИКУ "ПЕРЕЯСЛАВ": БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

 

У біобібліографічному покажчику представлено списки наукових праць у хронологічному порядку та короткі біографічні довідки співробітників археологічних підрозділів Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав".