ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ ТА ПРИХОВУЮТЬ АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ

ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ ТА ПРИХОВУЮТЬ АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ

Вийшла друком монографія переяславського археолога Михайла Віталійовича Роздобудька.

Книга є результатом кропіткого фахового осмислення її автором процесів олюднення території Середньої Наддніпрянщини, зокрема і Переяславщини.

У своїй структурі науково-популярне видання має одинадцять розділів, присвячених різним хронологічним періодам давньої історії регіону від найдавніших часів до раннього середньовіччя.

Історичні сюжети, що розглядаються автором, ґрунтуються на багаторічному науковому досвіді роботи в археологічному відділі Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”. Упродовж багатьох років учений досліджував проблему етногенезу на зазначеній території. Результати його роботи опубліковано у численних авторських статтях та двох колективних монографіях, зокрема в науковому збірнику кафедри історії та культури України “Наукові записки з української історії”. 

В археологічних дослідженнях, що лягли в основу представленої праці, упродовж 1990-2010 рр. брали участь студенти історичного факультету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. 

На підставі власних наукових розвідок та існуючого масиву джерел автор відтворює історичне тло, аналізує наукові теорії та факти, викриваючи подекуди їх суперечливий характер. Попре вжитий науково-популярний стиль викладу матеріалу в роботі використано широкий понятійний спектр та відповідну наукову термінологію й аргументацію. Текст містить значний фактологічний матеріал підкріплений великою кількістю ілюстрацій. 

У книзі розповідається про різночасові археологічні пам'ятки Середнього Подніпров'я, які містять не розшифровану й дотепер інформацію з далекого минулого. Питання, що постають під час дослідження цих пам'яток та археологічних культур, до яких вони належать, не менш цікаві та захоплюючі, аніж таємниці загадкових культур далеких екзотичних країн. Відповіді на ці та багато інших питань можуть суттєво змінити деякі усталені погляди на нашу прадавню історію.

Роздобудько М.В. Що розповідають та приховують археологічні пам'ятки / М.В, Роздобудько. - К.: Академперіодика, 2015. - 303 с. ; 48 с. іл.

Переглянути